Sesja Rady Gminy Rymań - 23 stycznia 2020 r. Drukuj
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506. z późn. zm.) zwołuję sesję  Rady Gminy Rymań w dniu:

  23 stycznia 2020 roku o godz. 13:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Trybuna obywatelska.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych gminy Rymań.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
14. Plan pracy Rady Gminy oraz plany pracy stałych komisji Rady Gminy na 2020 rok.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie sesji.

 

 

                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek