PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Drukuj Email

Kontrole

Informacja w sprawie kontroli segregacji odpadów komunalnych w gminie

 

W 2018 roku, w dniach zbiórek odpadów komunalnych, przedstawiciel firmy ATF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa prowadzić będzie na terenie gminy kontrole prawidłowej segregacji odpadów.

Główną przyczyną podjęcia powyższych działań jest zgłaszana przez firmę odbierającą odpady niewłaściwa bądź niepełna segregacja odpadów w gospodarstwach domowych.

Analiza sprawozdania złożonego przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu gminy Rymań za rok 2017 wykazała, iż masa odpadów zbieranych w sposób selektywny jest niska, a rosną ilości odpadów zmieszanych, co będzie skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na gminę kar pieniężnych. Sytuacja taka może spowodować podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

NIEPRAWIDŁOWA SEGREGACJA

Urząd Gminy Rymań otrzymuje zgłoszenia od odbiorcy odpadów mówiące o tym, iż znaczna część mieszkańców wyrzuca cenny surowiec recyklingowy tj.: metale, aluminium, plastik czy szkło do pojemników przeznaczonych na odpady zmieszane (tzw. balast).                                                                                                              

Przypominamy, że opakowania należy dokładnie opróżnić. Nie trzeba ich myć! 

Woda to cenny surowiec naturalny.

Firma ATF Sp. z o.o. Sp.k. odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Rymań jest zobowiązana każdorazowo do kontroli zawartości pojemników i worków w celu określenia prawidłowości segregowania odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji, odbierający  odpady zobligowany jest do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym fakcie Urząd Gminy Rymań oraz właściciela nieruchomości. W przypadku dwukrotnego w ciągu roku kalendarzowego powiadomienia pracownika Urzędu Gminy Rymań przez podmiot odbierający odpady o mieszaniu odpadów przeznaczonych do selektywnej zbiórki lub umieszczaniu odpadów komunalnych w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów, będzie skutkowało naliczeniem opłaty jak za odpady zmieszane. W konsekwencji zostanie wszczęte postępowanie w celu wydania właścicielowi gospodarstwa domowego decyzji zwiększającej opłatę z 10,00 zł do 20,00 zł miesięcznie od jednej osoby. Firma odbierająca odpady komunalne zobowiązana jest do pisemnego dostarczania informacji do Urzędu Gminy Rymań  o braku wywiązywania się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Pisemna notatka o nieodpowiedniej segregacji odpadów będzie przekazywana wraz z dokumentacją fotograficzną.

Urząd Gminy Rymań przypomina, aby mieszkańcy w wyznaczonym  dniu wystawiali przed swoje posesje tylko te frakcje zebranych odpadów, które są określone w harmonogramie odbioru odpadów z terenu Gminy Rymań obowiązującym w 2018 roku.

UWAGA !!!

 Wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na numer rachunku bankowego Gminy Rymań:

 Pomorski BS Oddział w Rymaniu

 83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

 lub w drodze inkasa -

 (u sołtysów poszczególnych sołectw - tylko opłaty bieżące).

 

Od stycznia 2018 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegną zmianie i wynoszą miesięcznie:

10,00 zł na jednego mieszkańca, dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców - jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
20,00 zł na jednego mieszkańca, dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców - jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości winny być uiszczane bez wezwania, z dołu, w następujących terminach:

1) do 28 lutego – za miesiące styczeń, luty

2) do 30 kwietnia – za miesiące marzec, kwiecień,

3) do 30 czerwca – za miesiące maj, czerwiec,

4) do 31 sierpnia – za miesiące lipiec, sierpień,

5) do 31 października – za miesiące wrzesień, październik,

6) do 31 grudnia – za miesiące listopad, grudzień.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Brak terminowej wpłaty skutkować będzie m.in.:

1) Naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych.

2)Wszczęciem procedury windykacyjnej i naliczeniem kosztów upomnień.

3) Wszczęciem procedury egzekucyjnej w trybie przepisów Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (przeprowadzka osób, narodziny dzieci, zgony osób itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy w Rymaniu.

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki